Du er her:

Kvalitetssiden

logo    Rektor ‘n har ordet: 

Rønvik skole er en 1. til 10. skole med ca. 420 elever og rundt 55 ansatte. Skolen kjennetegnes av et godt læringsmiljø, hvor det er kult å være god. Gjennom samarbeid på tvers av alle trinn ønsker vi å utvikle skolen og se elevens grunnskoleløp under ett. Vi ønsker å ta utgangspunkt i hva den enkelte elev kan og utvikle dem videre fra deres ståstedet.

Rønvik skole sin visjon er:

ÉN SKOLE

med

FELLES INNSATS

GODT LÆRINGSMILJØ

FAGLIG FOKUS

 

Rønvik skole sin pedagogiske plattform: 

Elevsyn

Alle elevene er individuelle mennesker med ulike behov.

Alle elevene har ulike forutsetninger, og kan lære noe ut fra disse forutsetningene.

Alle elevene har behov for å bli sett, respektert og inkludert.

Alle elevene har behov for positive tilbakemeldinger for å utvikle seg.
 

Læringssyn

Læring bygger på elevenes ulike erfaringer, og på at ny læring settes inn i en sammenheng.

Læring forutsetter trygghet, åpenhet og gode relasjoner.

Læring skjer gjennom elevenes evne og lyst til å lære.

Læring skjer ved at elevene opplever mestring.

Læring skjer gjennom varierte tilnærmingsmåter der elevene får være aktive i sin egen læringsprosess.
 

Slik jobber skolen med kvalitetsfremmende arbeid for å sikre at elevene trives, lærer, opplever mestring og utvikling på skolen  

Personalet på skolen jobber systematisk og målrettet med områder som definert i Bodø kommunes strategiplan og satsningsområder som identifisert etter bl.a. ståstedsundersøkelser og elevundersøkelser. Skolen er opptatt av å ha et godt foreldresamarbeid, og har i samarbeid med FAU utviklet forventninger til hverandre som er nedfelt i skolens virksomhetsplan. Det siste året har skolen vært med i prosjektet skolebasert kompetanseutvikling og har fokus på god klasseledelse og lesing i fag. Vi har også fokus på at vi har elevene gjennom hele deres grunnskoleløp, fra 1. til 10. trinn, og jobber derfor på tvers av trinn for å utvikle skolen og det tilbudet som gis, både i forhold til det faglige og det psykososiale miljøet.

Slik følges resultatene opp

Resultatene blir presentert og jobbet med i hele personalet for å etablere en felles oppfatning av hvilke sterke og svake sider det må arbeides videre med. Skolens ledelse og lærere drøfter elevenes resultater og hvilke tiltak som trengs for ytterligere forbedringer. Samarbeidet med foresatte er også viktig i elevenes resultatutvikling.

Skolen har gode rutiner for arbeid med kartlegging, forebygging og håndtering av mobbing, som er nedfelt i skolens trivselsplan. Skolen følger den kommunale formskriften om ordensreglement, men har også eget ordens- og trivselsreglement. Det arbeides jevnlig med dette i personalet, for å sikre et god fysisk og psykososialt miljø. Ståstedsundersøkelser og elevundersøkelser som gjennomføres er med på å kvalitetssikre dette arbeidet.

Elevene gir tilbakemelding om høy trivsel på skolen. Og på elevundersøkelsen i 2013 var det ingen elever som ikke trivdes i pausetiden. Skolen er med i programmet trivselslederne, hvor elevene selv har aktiviteter for yngre elever. Skolen har også hatt fokus på

 Skolen opplever også god tilbakemelding på SFO og det tilbudet som blir gitt der.
 

Rektor Heidi Torbergsen