Du er her:

Andre tegn på kvalitetsfremmende arbeid i skolen

Eksempler på ulike tiltak som bidrar til å fremme trivsel, læring, mestring og utvikling på Rønvik skole

Rønvik skole er med i den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling, hvor målet er økt motivasjon og mestring hos elevene gjennom mer praktisk og variert undervisning, god klasseledelse og fokus på grunnleggende ferdigheter. Skolen har valgt å delta med allUngdomstrinn i utviklinge trinn. Vi jobber med god klasseledelse og lesing i fag som grunnleggende ferdighet. Les mer om denne satsningen her: http://www.udir.no/utvikling/ungdomstrinnet/

 

 

TrivselslederRønvik skole er med i trivselsprogrammet, hvor elever fra 4. trinn legger tilrette for økt aktivitet i friminuttene.

Trivselsprogrammets mål er å:

● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
● redusere konflikter blant elever
● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

 

Skolen ser veldig gode resultater etter å ha startet opp med programmet. Les mer om programmet her: http://www.trivselsleder.no/no/HJEM/

 

Foreldresamarbeid

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en forutsetning for at elevene skal få et godt læringsmiljø. På Rønvik skole ser vi på foreldrene som jevnbyrdige samarbeidspartnere, det er deres barn som vi i samarbeid skal gjøre til modige, trygge og ansvarsfulle mennesker.

I fellesskap har vi formulert forventnigene vi har til hverandre, hjem-skole og skole-hjem. Disse er nedfelt i skolens virksomhetsplan.